PHỤC HỒI TÓC NAM [Protein + Karetin] Hiệu quả tức thời phục hồi sâu